Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Stowarzyszenie “DZIECKO” - Gostyń

Powiat gostyński podsumował pomoc społeczną

Utworzono dnia 12.07.2020

Rada Powiatu Gostyńskiego podsumowała na ostatniej sesji działalność powiatowej pomocy społecznej w roku 2019. Zapoznała się też ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2019 roku oraz omówieniem sytuacji pomocy społecznej w 2020 r. i  wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku, przygotowanymi przez PCPR w Gostyniu.

System pomocy społecznej w powiecie gostyńskim tworzą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i działające przy nim: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Telefon Zaufania, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Bank Pomocy Rzeczowej, pogotowia rodzinne i rodziny zastępcze; Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i działające przy nim Grupowe Mieszkania w Bruczkowie i w Zimnowodzie, Dom Dziecka nr 1 w Bodzewie, Dom Dziecka nr 2 w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli z oddziałami w Gostyniu i Krobi, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach Stowarzyszenia „KREATYWNI”, Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz stale współpracujących 12 organizacji pozarządowych.

 

W wyniku działań w 2019 roku placówek i specjalistów działających w powiatowym systemie pomocy społecznej: 578 osobom zapewniono opiekę całodobową (w tym 154 dzieciom), 185 osobom zapewnioną opiekę dzienną, 31 osób usamodzielniono. Zrealizowano 38 programów i projektów socjalnych, adresowanych do środowisk z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego, wydało 1427 decyzji i postanowień administracyjnych, udzieliło 8 830 porad osobom indywidualnym, przeprowadziło 21 kontroli w palcówkach podległych, zorganizowało 23 szkolenia i konferencje dla 830 uczestników.

Udzieliło też 2 435 świadczeń finansowych na kwotę 3 324 620,59 zł oraz 50 razy udzieliło pomocy rzeczowej. Przeprowadzono też 32 mediacje rodzinne i 48 terapii rodzinnych i indywidualnych oraz udzielono 32 razy pomocy w Telefonie Zaufania. Wypożyczyło też 48 razy sprzęt rehabilitacyjny potrzebującym oraz przekazało nieodpłatnie 22 specjalistyczne sprzęty rehabilitacyjne. Wydawano zainteresowanym: „Informator dla osób niepełnosprawnych”, „Broszurę informacyjną dla ofiar przemocy” oraz publikacja „Informator. Instytucje pomocy społecznej w powiecie gostyńskim”, a także podręcznik dla rodziców „Mamo! Tato! Kochajcie mnie!”.


Wielokrotnie wspierano działania charytatywne dla dzieci i dorosłych potrzebujących wsparcia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zostało nagrodzone Certyfikatem „Znak Jakości „Przyjazny Urząd” w Ogólnopolskim Konkursie „Przyjazny Urząd” oraz otrzymało Wyróżnienie Nadzwyczajne „WZOROWA JAKOŚĆ” za najwyższą liczbę punktów w Ogólnopolskim Konkursie o Znak Jakości „Przyjazny Urząd” 2019.  W ubiegłym roku powiat gostyński został laureatem w ogólnopolskim konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Asystent  rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - grant otrzymało PCPR w Gostyniu.

Projekt  „Oparcie społeczne  dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pleszewie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „DZIECKO” i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie wygrał grant Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w konkursie na działania wspierające osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Dodatkowo PCPR w Gostyniu zdobyło grant w wojewódzkim konkursie Wojewody Wielkopolskiego „Wsparcie dla podmiotów prowadzących program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie na rok 2019”.

W Konkursie „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu otrzymało wyróżnienie za działania: XIX Ogólnopolski Festiwal „Bez barier” Święta Góra  i za „XIX Integracyjny Bieg Bez Barier im. Bł. Edmunda Bojanowskiego”.

PCPR w Gostyniu otrzymało też wyróżnienie Marszałka Wielkopolski za wieloletnie działania na rzecz budowania systemu wsparcia rodziny, mediacji i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budowanie szerokiej współpracy międzysektorowej na rzecz mediacyjnych form wsparcia.

Dyrektor Departamentu Pomocy i  Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krystyna Wyrwicka  wyróżniła dyrektora PCPR w Gostyniu za dwadzieścia lat kierowania placówką i wkład w kreowanie nowoczesnej pomocy społecznej, budowanie jej pozytywnego wizerunku i wdrażanie nowych rozwiązań.

Szczególnym wyróżnieniem było zaproszenie przedstawiciela PCPR w Gostyniu do przeprowadzenia warsztatów poświęconych pracy z osobami stosującymi przemoc. Warsztaty te odbyły się  w czasie I Międzynarodowej Konferencji „Evidence-Based Practice jako kierunek rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej”. Była ona poświęcona funkcjonowaniu systemów profilaktyczno-resocjalizacyjnych we współczesnych środowiskach wychowawczych.

Wielokrotnie działania powiatowego systemu pomocy społecznej były prezentowane na konferencjach ogólnopolskich i wojewódzkich jako przykłady dobrych praktyk.

Słowa podziękowania należą się wszystkim pracownikom i współpracownikom powiatowego systemu pomocy społecznej za dobrą pracę na rzecz potrzebujących.

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.